ว่าที่ ร.ต.หญิงปพิชญา ธรรมพิทักษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 27/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089558XXXX
 • Facebook :
 • Email : MAIZZEED_MJ@HOTMAIL.COM
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : แม่ยาววิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่