สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 0 0 0 น.ส.นริศา ใจธิ น.ส.นัชชา ฟองอินตา
ป.2/1 0 0 0 นางสุภัทรา มณีรัตน์ นางสุภาวัล เชื้อเมืองพาน
ป.3/1 0 0 0 น.ส.จินตนา สิทธิยศ
ป.4/1 0 0 0 น.ส.อารีรัตน์ ใจผาวัง
ป.5/1 0 0 0 นางชลลดา อินทร์เอี่ยม น.ส.ศิราณี ราชลำ
ป.6/1 0 0 0 นางสาวกชณิภา มาสิม น.ส.ชาริณี บุญทา
ม.1/1 0 0 0 นางนริศรา ปัญญาบุญ นางจารวี ชัยรัตน์
ม.1/2 0 0 0 นายสมบัติ กรุงศรี น.ส.ลลิตา สมใจ
ม.2/1 0 0 0 นางสายฝน เตียมธะนะ นางรุ่งนภา มูลคำดี
ม.2/2 0 0 0 นางกรรณิฌา ไชยรินคำ นางดรุณี ถาหมี
ม.3/1 0 0 0 ว่าที่ ร.ต.หงษ์เพชร ทองอินทร์
ม.3/2 0 0 0 นางพิศมัย อินปั๋น น.ส.อัญญมณี วัฒนะนาวิน
อ.2/1 0 0 0 นางจิราภรณ์ อ่อนนวล
อ.3/1 0 0 0 น.ส.เพ็ญนภา สุวรรณ น.ส.เปรมฤทัย อุปะละ
รวม 0 0 0